Centre National d'Eau Vive

Kalenner - Calendrier - Kalender - Calendar

Accueil

CALENDAR-NEWS
CALENDAR-NEWS AGENDA Pegel-Meteo PICTURES DOWNLOADS

ISSUED 13/01/2021, 10h00

COVID-19 nei Regelung / neue Regelung / nouvelle réglementation 11/01/2021

De Kanal an d'Vestiaire sinn nees op / Réouverture canal + vestiaires / Wiedereröffnung Kanal und Umkleiden

LIMITATIOUNEN bei der Zuel vun de Persounen sinn anzehalen!

Les LIMITATIONS pour le nombre de personnes sont à respecter!

Die EINSCHRÄNKUNGEN bei der Personenzahl sind einzuhalten!

 

ISSUED 28/12/2020, 22h00

COVID-19 nei Regelung / neue Regelung / nouvelle réglementation

D'Sportsaktivitéiten, bei deene méi wéi 3 Leit (2 Sportler + 1 Trainer) zesummen trainéieren, si verbueden.

De Kanal ass gespaart. Um normale Floss duerf awer ënnert dëse Bedingunge gepaddelt ginn.

Sportliche Aktivitäten wo mehr als 3 Teilnehmer (2 Sportler + 1 Trainer) zusammen trainieren sind untersagt.

Der Kanal ist gesperrt. Auf dem offenen Fluss darf jedoch unter diesen Bedingungen gepaddelt werden.

Les activités sportives avec plus de 3 participants (2 sportifs + 1 entraîneur) à l'entraînement sont interdites.

Interdiction de pratiquer sur le canal. La pratique sur rivière ouverte reste cependant possible sous ces conditions.

https://sports.public.lu/dam-assets/fr/covid-19/recommandations-sanitaires/28122020-Recommandations-sanitaires-activites-sportives.pdf

 

ISSUED 28/10/2020, 18h30

révisé 12/11/2020

COVID-19 nei Regelung / neue Regelung / nouvelle réglementation

D'Sportsaktivitéiten, bei deene méi wéi 5 Leit (4 Sportler + 1 Trainer) zesummen trainéieren, si verbueden.

Am Fräien duerfe 6 där Gruppen gläichzäiteg onofhängeg vuneneen trainéieren, ouni sech ze begéinen.

Sportliche Aktivitäten wo mehr als 5 Teilnehmer (4 Sportler + 1 Trainer) zusammen trainieren sind untersagt.

Im Freien dürfen 6 dieser Gruppen unabhängig voneinander trainieren, ohne sich zu begegnen.

Les activités sportives avec plus de 5 participants (4 sportifs + 1 entraîneur) à l'entraînement sont interdites.

En plein air, 6 de ces groupes pourront s'entraîner en même temps, sans se rencontrer.

https://sports.public.lu/dam-assets/fr/covid-19/Recommandations-sanitaires-Activites-sportives-30102020.pdf

 

 

ISSUED 16/10/2020, 15h30

Gudde Mëtteg léif Alleguer.

Well déi geplangte Compétitioun zu Dikrich ausgefall ass, an d’Wier (Merci der Gemeng Dikrich) trotzdem eropgefuer gëtt, sinn ech e Samschdeg 17.  a Sondeg 18. Oktober fir d’Federatioun präsent zu Dikrich.

Dat heescht, datt wärend där Zäit de Vestiaire opgespaart ass, an datt Accès zur Hal mat de Booter vun der FLCK ass. (Wavehopper, Slalom, MAMBO, …)

 OPGEPASST 1 : Ech sinn NET do fir Rettungsmann ze spillen! Awer ech sinn disponibel fir technesch Rotschléi ze ginn. (An natierlech och selwer ze paddelen)

Jidfereen, dee fuere kënnt muss mindestens um Niveau EPP2 sécher paddele kënnen, perfekt Sebstrettung beherrschen an am Beschte gläich och Esquimautage kënnen.

 OPGEPASST 2 : Wéinst technesche Problemer un der Steierung vun der Klapp vum Kanal ass den Nout-Aus NET a Betrib! Dat heescht, datt mer de Kanal NET am Noutfall kënne spären.

 AUERZÄITEN:

SAMSCHDEG: 14h00 bis 18h00

SONNDEG: 13h30 bis 18h00

Sonndes ass vu 16h00 bis 17h30 Training fir eis Slalomséquipe, loosst eis wgl Plaz op deene Sectiounen, wou mir grad um trainéiere sinn.

Wgl berücksichtegen datt um 18h00 vu menger Säit aus Feierowend ass, also neess zougespaart gëtt.

 Et brauch kee sech unzemelden.

Et versteet sech wuel vu selwen, datt just Lizenséiert Membere vun eise Veräiner zougelooss sinn. Loisirs- oder Compétitiounslizenz ass egal.

 

Mat beschte Gréiss.

 

Erny

 Erny KLARES

Educateur sportif canoë-kayak

Start4Kids

Stages et Formations au

Centre National d’Eau Vive

F.L.C.K.

Fédération Luxembourgeoise de Canoë-Kayak

Maison des Sports

3 rte d’Arlon

L-8009 STRASSEN

 

 

ISSUED 20/05/2020, 22h00

Wegen ungelösten administrativen Problemen,

können wir momentan diesen Kalender nicht betreuen und Buchungsanfragen nicht bearbeiten.

Wir bitten um Entschuldigung.

Pour des raisons de problèmes administratifs non résolus,

nous ne pouvons momentanément pas assurer le suivi de ce calendrier et le traitement de réservations.

Nous nous excusons.

Due to unsolved administrative problems,

we cannot assume momentary the update of this calendar and the handling of bookings.

We apologise.

..................................................................................................................................................

 

COVID 19 Pandemie:

Gruppentrainings 2+ untersagt / Entraînement en groupe 2+ interdit / Group trainings 2+ prohibited

 

ISSUED 28/02/2020, 12h00

Betreffend / Concernant / Concerning

22/03/2020 à partir de /ab 14h00:

Compétition de course à pied traversant le pont et les chemins autour du canal. prière de ne pas déranger ou créer des obstacles au bon déroulement. MERCI !

Ein Laufwettkampf  benutzt die Brücke und die Wege entlang des Kanals. Bitte keine Störung oder Behinderung verursachen. DANKE !

 

ISSUED 15/01/2020, 08h00

Betreffend / Concernant / Concerning

Mise à jour 2020 / update 2020

 

ISSUED 25/11/2019, 09h30

Betreffend / Concernant / Concerning

Fermé / Closed / Geschlossen 14/12/2019 à/until/bis 15/01/2020

Les mél ou autres messages envoyés pendant cette période ne seront pas traités.

E-Mails or other messages sent between these dates are not treated.

E-Mails oder andere Nachrichten gesendet innerhalb dieses Zeitraums werden nicht behandelt.

 

ISSUED 11/10/2019, 13h45

Betreffend / Concernant / Concerning

Sontag/Dimanche/Sunday 20.10.2019

Gesperrt / fermé / closed

Wettkampf / compétition / competition

 

ISSUED 14/08/2019, 08h30

Betreffend / Concernant / Concerning

Sontag/Dimanche/Sunday 25/08 + 01/09 + 29/09

Anglerwettbewerb / Concours de pèche / Fishing competition

Bis 12h00 nicht auf dem Flachwasser oberhalb des Wehres paddeln.

Jusque 12h00 ne pas pagayer sur le plan d'eau en amont du barrage.

Until 12h00 no paddling on the flat water upstream the dam.

Der Kanal kann befahren werden.

Le canal peut être navigué.

The canal can be paddled.

 

ISSUED 14/08/2019, 08h30

Betreffend / Concernant / Concerning

Zwischen dem 24/08 und 13/09 inklusive können keine Anfragen bearbeitet werden.

Entre le 24/08 et le 13/09 inclus, aucune demande ne pourra être traitée.

Between 24/08 and 13/09 included, no request can be treated.

 

ISSUED 24/04/2019, 19h00

Betreffend / Concernant / Concerning

Zwischen dem 27/04 und 13/05 inklusive können keine Anfragen bearbeitet werden.

Entre le 27/04 et le 13/05 inclus, aucune demande ne pourra être traitée.

Between 27/04 and 13/05 included, no request can be treated.

 

ISSUED 26/02/2019, 16h30

Betreffend / Concernant / Concerning

Dimanche/Sunday/Sonntag 24/03/2019: 13h30 - 17h00

A Marathon running competition is crossing the bridge and using the roads around the ww-canal. Please keep these areas clear for the runners!

Une compétition de marathon va traverser le pont et utiliser les chemins longeant le canal d'eau vive. Laissez tous ces passages libres pour les marathoniens!

Eine Marathonveranstaltung wird die Brücke queren und die Wege entlang des WW-Kanals benutzen. Bitte lassen Sie alle diese Bereiche frei für die Marathon-Läufer!

 

ISSUED 15/01/2019, 08h30

Betreffend / Concernant / Concerning

Mise à jour 2019 / update 2019

ISSUED 09/11/2018 16h30

Betreffend / Concernant / Concerning

Due to technical problems at the control system, the canal is out of service.

Wegen technischer Probleme an der Steuerung ist der Kanal derzeit nicht betriebsbereit.

Pour des raisons techniques sur la commande hydraulique, le canal est actuellement hors service.

 

ISSUED 11/10/2018 13h00

Betreffend / Concernant / Concerning

Due to technical problems at the control system, the canal is out of service.

Wegen technischer Probleme an der Steuerung ist der Kanal derzeit nicht betriebsbereit.

Pour des raisons techniques sur la commande hxdraulique, le canal est actuellement hors service.

at least till / au moins jusqu'au / mindestens bis zum 15/10/2018

ISSUED 11/10/2018 13h00

No update between 13/10 and 28/10.

Keine Eintragsänderungen zwischen 13/10 und 28/10.

Pas de mise à jour entre le 13/10 et 28/10.

 

 

ISSUED 11/08/2018 09h00

Betreffend / Concernant / Concerning

technical problems on the main dam resolved, the canal will restart today.

technische Probleme am Hauptwehr gelöst, der Kanal geht heute wieder in Betrieb.

Problème technique au barrage principal résolu, le canal va redémarrer aujourd'hui.

 

ISSUED 10/08/2018 20h00

Betreffend / Concernant / Concerning

Due to technical problems on the main dam, the canal is out of service.

Wegen technischer Probleme am Hauptwehr ist der Kanal derzeit nicht betriebsbereit.

Pour des raisons techniques au barrage principal, le canal est actuellement hors service.

 

ISSUED 29/07/2018 22h00

Betreffend / Concernant / Concerning

START4KIDS 2018 Summersession

Zeitplan / Horaire

Einschreibeformular / Formulaire d'inscription

 

ISSUED 07/03/2018 16h10

Betreffend / Concernant / Concerning

21 + 22 april 2018

Wettkampf / compétition / competition

 

ISSUED 07/03/2018 16h10

Betreffend / Concernant / Concerning

26 + 27 mai 2018

Internationale Langstreckenwanderung mit mehreren tausend Teilnehmern.

Mit schwersten Verkehrs- und Parkingproblemen muss gerechnet werden.

Marche internationale de longue distance avec plusieurs milliers de participants.

On doit s'attendre à des problèmes majeurs au niveau de la circulation et du stationnement.

International long distance march with a few thousand participants.

One has to encounter huge problems in traffic and parking.

 

ISSUED 21/02/2018 10h20

general update.

 

ISSUED 16/02/2018 16h45

Hauptwehr wieder in Betrieb!

Le barrage principal fonctionne de nouveau!

Main dam is working for a new!

ISSUED 15/02/2018

Aufgrund von Störungen im Betrieb des Hauptwehres ist der Wasserdurchflus im Knal nicht garantiert!

Pour des raisons de problèmes dans l'exploitation du barrage principal, l'alimentation suffisante du canal ne peut être garantie!

Due to technical problems at the main dam, the sufficiant flooding of the canal cannot be garanteed!

 

 

ISSUED 02/02/2018

Kanal gesperrt wegen Wettkampf:

Canal fermé pour cause de compétition:

Canal closed for competition:

21 + 22/04/2018

21/10/2018

ISSUED 05/01/2018

updated

 

ISSUED 22/08/2017

Dimanche / Sonntag / Sunday 03/09/2016

Concours de pêche / Fischereiwettbewerb / fisching competition

"34. Challenge vum Syndicat d’Initiative Dikrich"

08h00 - 11h00

sur la rivière à p. de 100m en amont du barrage  / auf dem Fluss ab 100m flussaufwärts des Wehres / from 100m upstream the dam .

RESTRICTIONS / EINSCHRÄNKUNGEN / RESTRICTIONS

1. La piste eau-vive restera navigable. 2. S'abstenir à naviguer sur le plan d'eau du barrage.

1. Der WW-Kanal bleibt befahrbar. 2. Das Befahren der angestauten Wasserfläche ist zu unterlassen.

1. The WW-Channel can be run. 2. Abstention to navigate on the flat water upstream the dam.

ATTENTION /ACHTUNG /ATTENTION

3. Des voitures de pêcheurs pourront circuler sur la piste cyclable à côté du parcours eau-vive !

3. Neben der WW-Strecke dürfen die Fischer mit ihren Autos auf dem Fahrradweg fahren  !

3. Next to the WW-Channel, fisherman can drive by car on the cycling track !

 

ISSUED 10/04/2017

Warmwasser in den Duschen funktioniert wieder!

L'eau chaude dans les douches fonctionne de nouveau!

ISSUED 27/03/2017

Testbetrieb der Wehranlage. Kanal nur für die Testmannschaft zugänglich.

Phase d'essai du barrage. Canal accessible uniquement à l'équipe de test.

ISSUED 02/02/2017

Im Laufe des Monats Februar: Baggerarbeiten am Flussufer oberhalb. Zeitweise Stauabsenkung.

Es läuft zeitweise nicht mehr genug Wasser durch den Kanal.

Genaue Voraussage nicht möglich.

Au courant du mois de février: Travaux sur les berges en amont. Abaissement temporaire du niveau d'eau en amont.

Le débit d'eau dans le canal est insuffisant pendant certaines journées.

Prévision exacte impossible.

 

ISSUED 14/01/2017

Im Laufe des Monats Januar: Baggerarbeiten am Flussufer oberhalb. Zeitweise Stauabsenkung.

Es läuft zeitweise nicht mehr genug Wasser durch den Kanal.

Genaue Voraussage nicht möglich.

Au courant du mois de janvier: Travaux sur les berges en amont. Abaissement temporaire du niveau d'eau en amont.

Le débit d'eau dans le canal est insuffisant pendant certaines journées.

Prévision exacte impossible.

 

ISSUED 14/01/2017

Das Restaurant an der Strecke ist seit dem 15. Dezember 2016 bis auf Weiteres geschlossen.

Betreiberwechsel und Gebäuderenovierung.

Le restaurant sur le site est fermée jusqu'à nouvel ordre depuis le 15 décembre 2016.

Changement d'exploitant et rénovation.

 

ISSUED 15/12/2016

Baggerarbeiten im Flussbett. Stauabsenkung.

Es läuft nicht mehr genug Wasser durch den Kanal.

Abschluss der Arbeiten voraussichtlich vor Weihnachten.

Travaux de dragage dans le lit de la rivière. Abaissement du niveau d'eau en amont.

Le débit d'eau dans le canal est insuffisant.

Fin des travaux probablement avant Noël.

 

ISSUED 16/08/2016

Dimanche / Sonntag / Sunday 04/09/2016

Concours de pêche / Fischereiwettbewerb / fisching competition

"33. Challenge vum Syndicat d’Initiative Dikrich"

08h00 - 11h00 sur la rivière / auf dem Fluss / on the river.

RESTRICTIONS / EINSCHRÄNKUNGEN / RESTRICTIONS

1. La piste eau-vive restera navigable. 2. S'abstenir à naviguer sur le plan d'eau du barrage.

1. Der WW-Kanal bleibt befahrbar. 2. Das Befahren der angestauten Wasserfläche ist zu unterlassen.

1. The WW-Channel can be run. 2. Abstention to navigate on the flat water upstream the dam.

ATTENTION /ACHTUNG /ATTENTION

3. Des voitures de pêcheurs pourront circuler sur la piste cyclable à côté du parcours eau-vive !

3. Neben der WW-Strecke dürfen die Fischer mit ihren Autos auf dem Fahrradweg fahren  !

3. Next to the WW-Channel, fisherman can drive by car on the cycling track !

 

ISSUED 15/08/2016

No updates / keine Bearbeitung / pas de mise à jour

19/08 - 04/09 iclus.

 

ISSUED 20/07/2016

Mise à jour des dates à partir du 19 juillet.

Eintragung der Daten ab 19. July.

Update of all dates starting from 19th July.

Contact:

Réservations / Buchungen / bookings : booking@cnev.lu
 
demande d'autres informations / andere Informationsanfragen / other information requests: info@cnev.lu
Copyright © 2016-2021 CENTRE NATIONAL d'EAU VIVE / Fédération Luxembourgeoise de Canoë-Kayak a.s.b.l.