Centre National d'Eau Vive

Kalenner - Calendrier - Kalender - Calendar

HOME

 

CALENDAR-NEWS
AGENDA
Pegel-Meteo
PICTURES
DOWNLOADS

Keine Bearbeitung / pas de traitement / no process 15/12/2018 - 15/01/2019.

LU - Gudde Moien,

hei ass d'Kalennersäit vum C.N.E.V.

Dir fannt en AGENDA wou Dir iwwerpréiwe kënnt  op eng Reservatioun vum Wëllwaasserkanal virläit.

Mir iwwerhuele keng Garantie datt zu dem gewënschten Zäitpunkt de Kanal a Betrib ass an de Vestiaire op ass.

De Kanal ka kuerzfristeg ouni Ukënnegung zou gemaach gi wann: net genuch Waasser do ass, zevill Waasser do ass, en techneschen Defekt virläit oder eng aner Uersaach virläit déi d'Sécherheet vun de Benotzer net méi garantéiert.

All aner Informatiounen fannt Dir op www.cnev.lu

FR - Bonjour,

voici la page du calendrier du C.N.E.V.

Vous y trouverez un AGENDA vous renseignant sur l'état des réservations sur le canal d'eau vive.

Nous ne pourrons garantir l'accessibilité du canal et du vestiaire au moment de votre choix.

Le canal pourra à tout moment être fermé à la navigation sans annonce si: les niveaux d'eau sont trop bas ou trop hauts, en cas de défaut technique ou pour toute autre raison mettant en péril la sécurité des utilisateurs.

Pour toute autre information, veuillez consulter www.cnev.lu

DE - Guten Tag,

dies ist die Kalenderseite des C.N.E.V.

Sie finden hier einen AGENDA zum Überprüfen des Buchungsstands auf dem Wildwasserkanal.

Wir können die Befahrbarkeit des Kanals und den Zugang zu den Umkleiden zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt nicht garantieren.

Die Befahrung des Kanals kann jederzeit kurzfristig und ohne Ankündigung aus folgenden Gründen untersagt werden: zu niedriger oder zu hoher Wasserstand, wegen eines technischen Defektes oder aus allen anderen Gründen welche die Sicherheit der Benutzer einschränken.

Alle anderen Informationen finden Sie unter www.cnev.lu

EN - Dear visitor,

this is the calendar page for the C.N.E.V.

You will find an agenda, giving an overview about the current bookings for the canal.

We cannot guarantee the accessibility for the canal nor for the changing rooms at the requested dates.

The canal can be closed at any time without any announcement due to the following reasons: too low or too high waterlevels, technical problems or all other reasons what can put at risk the users safety.

All other informations can be found at www.cnev.lu

 


Contact:

Réservations / Buchungen / bookings : booking@cnev.lu
 
demande d'autres informations / andere Informationsanfragen / other information requests: info@cnev.lu
Copyright © 2016-2018 CENTRE NATIONAL d'EAU VIVE / Fédération Luxembourgeoise de Canoë-Kayak a.s.b.l.